Drets Laborals Reivindicacions

SICATP COMUNICA: STJUE 22/02/2024_ QÜESTIONS PREJUDICIALS TSJ MADRID

Companys/es,

El passat 22 de febrer es va publicar la sentència del TJUE que havia de respondre les qüestions prejudicials plantejades pel TSJ de la Comunitat de Madrid, prejudicials que afecten al personal laboral.

No hem fet valoracions jurídiques, perquè aquestes interpretacions ja les ha fet els lletrats que ha promogut la majoria de les demandes.

Les valoracions de “els de sempre” tornen a posar en dubte i porten el biaix dels seus interessos com a empresa-sindicat.

Des d’ASIJ Catalunya i ara des de SICATP, portem en lluita des que vam conèixer el “Montorazo”. L’acord de Montoro va portar la falsa esperança d’estabilització amb el concurs oposició per reduir la temporalitat exigida per Europa i la directiva 1999/70 CE que semblava que cap organització sindical coneixia, va ser la utilitzada per les reclamacions dels triennis del personal interí.

Després va venir el famós “Icetazo” que amb reformes i al·legacions fetes per diversos col·lectius i sindicats alternatius com el nostre, va donar lloc a la Llei 20/21; encara que estabilitzaran molts companys/es és una altra falsa esperança d’estabilització per al personal que es troba en frau o abús, ja que són processos oberts on no es té en compte aquesta situació. Espanya va intentar transposar a la seva manera, una directiva que va ser creada per prevenir l’abús de temporalitat dels treballadors amb un acord que en lloc de castigar a les administracions castiga altre cop a l’empleat en abús per no ser de resultat cert i,per tant, molt personal en frau o abús se n’aniran a l’atur.

Moltes d’aquestes/s treballadores i treballadors públics afectats pel frau i/o abús, que sofreixen la incertesa del manteniment de l’ocupació, han interposat demanda de la seva situació veient-se obligats a costejar enormes despeses en advocats per a lluitar pels seus drets; entre ells/elles, el personal interí de Justícia.

Algunes d’aquestes demandes, de treballadors laborals va arribar fins al TSJ de Madrid, que tenint dubtes va decidir suspendre els procediments i plantejar al Tribunal de Justícia qüestions prejudicials; el TJUE va acumular els assumptes i va resoldre amb la sentència d’ahir les qüestions plantejades; us deixem enllaç de la sentència sencera.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283045&pageInd ex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3338327

D’aquesta sentència, que només afecta el personal laboral, es pot concloure que:

  • un treballador indefinit no fix ha de considerar-se un treballador amb contracte de durada determinada, a l’efecte d’aquest Acord marc, i, per tant, està comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest últim.
  • que l’expressió «utilització successiva de contractes o relacions laborals de durada determinada», que figura en aquesta disposició, comprèn una situació en la qual, com que l’administració en qüestió no ha convocat, en el termini establert, un procés selectiu per a la cobertura definitiva de la plaça ocupada per un treballador indefinit no fix, el contracte de durada determinada que vincula a aquest treballador amb aquesta Administració ha estat prorrogat automàticament.
  • que s’oposa a una normativa nacional que no preveu cap de les mesures contemplades en aquesta disposició ni «mesura legal equivalent» alguna, a l’efecte d’aquesta, per a evitar la utilització abusiva de contractes indefinits no fixos.
  • que s’oposa a una normativa nacional que estableix el pagament d’una indemnització taxada, igual a vint dies de salari per cada any treballat, amb el límit d’una anualitat, a tot treballador l’ocupador del qual hagi recorregut a una utilització abusiva de contractes indefinits no fixos prorrogats successivament, quan l’abonament d’aquesta indemnització per extinció de contracte és independent de qualsevol consideració relativa al caràcter legítim o abusiu de la utilització d’aquests contractes.
  • que s’oposa a unes disposicions nacionals segons les quals les «actuacions irregulars» donaran lloc a l’exigència de responsabilitats a les Administracions Públiques «de conformitat amb la normativa vigent en cadascuna de [aquestes] Administracions Públiques», quan aquestes disposicions nacionals no siguin efectives i dissuasives per a garantir la plena eficàcia de les normes adoptades conforme a la citada clàusula.
  • que s’oposa a una normativa nacional que estableix la convocatòria de processos de consolidació de l’ocupació temporal mitjançant convocatòries públiques per a la cobertura de les places ocupades per treballadors temporals, entre ells els treballadors indefinits no fixos, quan aquesta convocatòria és independent de qualsevol consideració relativa al caràcter abusiu de la utilització de tals contractes de durada determinada.
  • que mancant mesures adequades en el Dret nacional per a prevenir i, si és el cas, sancionar, conformement a aquesta clàusula 5, els abusos derivats de la utilització successiva de contractes temporals, inclosos els contractes indefinits no fixos prorrogats successivament, la conversió d’aquests contractes temporals en contractes fixos pot constituir tal mesura. Correspon, si és el cas, al tribunal nacional modificar la jurisprudència nacional consolidada si aquesta es basa en una interpretació de les disposicions nacionals, fins i tot constitucionals, incompatible amb els objectius de la Directiva 1999/70 i, en particular, d’aquesta clàusula 5.

Així que amb aquesta sentència creiem i defensem fermament que la Sala Quarta entendrà i reconeixerà l’abús de temporalitat dels empleats públics amb la fixesa i que la mateixa està obligada a canviar la seva jurisprudència. 

Us recordem que les qüestions prejudicials elevades pel Contenciós de Barcelona  que  afecten  al  personal  funcionari  interí  es  resoldran pròximament sense tenir encara una data i, al parer nostre, haurien de tenir una resposta similar.

Ni un pas enrere companys/es 💪, junts/es és com aconseguirem guanyar aquesta lluita que sembla de David contra Goliat; continuarem amb el nostre esperit de lluita fins a aconseguir una solució justa i legal per a tots els nostres companys/as de batalla en els Jutjats.

La sentència del TJUE ens posa en el camí d’assolir-ho, d’aconseguir un dels nostres primers objectius, que no és un altre que salvaguardar els drets laborals de tots/es els companys/es que estan en frau o abús de la temporalitat en aquesta Administració.

Des de SICATP CONTINUAREM LLUITANT fins a l’extenuació per tots i cadascun de vosaltres.

A QUÈ ESPERES PER A UNIR-TE A NOSALTRES?

CONTACTA’NS EN

📧  sicatp@sicatp.cat

Edited: 09.13h

#somjusticiacat

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys