departament de justícia
Altres Info Departament de Justícia Intranet Notícies Oposicions

SICATP COMUNICA: Ampliació de la borsa de vigilants per a processos selectius dels cossos AJ 

Companys/es,

La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics de la Secretària per a l’Administració de Justícia obre una convocatòria per ampliar la borsa de vigilants per donar suport a les proves d’accés a cossos de l’Administració de justícia. Hi pot participar tant el personal del Departament de Justícia com el de l’Administració de justícia.

Si ja us vàreu presentar en la darrera convocatòria no us hi heu de presentar. Es tracta d’una ampliació de la borsa i totes aquelles persones que s’hi van inscriure en el seu moment se seguiran tenint en compte.

Inscripcions

Les persones interessades han d’emplenar i enviar la sol·licitud per correu a seleccioprovisio.aj.justicia@gencat.cat (Servei de Planificació i Provisió).

Termini: fins al 22 de desembre de 2023.

  • Cal enviar el document en format Word (no PDF o qualsevol altre format) i posar-li els vostres cognoms i nom: p. ex. Garcia_Garcia_Pedro.doc.
  • A l’assumpte del correu s’hi ha de fer constar “Personal col·laborador proves selectives Administració de justícia”.
  • ​No es tindran en compte els correus electrònics que no arribin amb el formulari esmentat i que no utilitzin el format sol·licitat.

Selecció

En cas que el nombre de sol·licituds rebudes sigui superior a la necessitat de col·laboradors, es realitzarà una selecció d’acord amb els criteris següents:

  1. Haver participat en la vigilància de proves d’accés a cossos d’Administració de justícia.
  2. Haver participat en la vigilància de proves dels processos selectius de la Generalitat de Catalunya.
  3. Si el nombre de participants és superior a les necessitats de l’organització, una vegada aplicats els criteris anteriors es convocarà per ordre alfabètic, començant la crida per la lletra que, d’acord amb l’ordre d’actuació de les persones aspirants que participen en aquests processos selectius, estableixi la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.

Condicions de la participació

  • Cal ser personal al servei de la Generalitat de Catalunya o al servei de l’Administració de justícia a Catalunya (personal del cos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa o auxili judicial).
  • Serà obligatòria l’assistència a les reunions prèvies (presencials o telemàtiques) i a les proves que organitzarà el Servei de Planificació i Provisió, en el cas de ser necessari. La no assistència del personal convocat, podrà suposar l’exclusió com a col·laborador. L’assistència a aquestes reunions no donarà dret a cap indemnització.
  • Es recorda a les persones interessades que les proves d’accés es realitzen en cap de setmana i que no es podrà participar com a vigilant si en la data d’examen la persona interessada està de guàrdia.
  • Així mateix, per poder participar-hi, cal no trobar-se inclòs/a en cap dels motius d’abstenció que estableix l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Compensació econòmica

​La compensació econòmica de les tasques de vigilància serà fixada pel Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts (actualment 21 euros l’hora), depenent el número d’hores per actuació en cada exercici d’oposició i sempre d’acord al criteri que marqui el Tribunal Qualificador Únic de l’oposició corresponent. L’import és el mateix per al vigilant que pel ​responsable d’aula, i serà l’organització la que decidirà el rol de cada col·laborador.

Edited 10:49h

#somjusticiacat

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]