departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Notícies

SICATP COMUNICA: El control horari del personal funcionari dels cossos al servei de l’AJ ⌛

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya.

Companys/es,

Podem consultar a la intranet un recordatori en relació amb el control horari del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya:

El personal al servei de l’Administració de justícia ha de complir l’horari en els termes que preveu l’Ordre JUS/3/2015, de 7 de gener, per la qual s’aprova el calendari laboral del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

El personal ha de fitxar, amb la targeta identificativa personal i intransferible, a l’entrada i a la sortida mitjançant els dispositius electrònics de control horari habilitats a cada centre de treball, i només en aquells centres que no en disposin, es farà de manera telemàtica o mitjançant la llista d’incidències, els comunicats de firma o per qualsevol altre mitjà que en permeti el control. Un cop efectuat l’enregistrament d’entrada al centre de treball, el personal s’ha d’incorporar al seu lloc de treball de manera efectiva.

La utilització d’aquesta targeta per una altra persona pot donar lloc a l’exigència de responsabilitat disciplinària, de conformitat amb el règim disciplinari del personal al servei de l’Administració de justícia.

En relació amb la pausa diària de 30 minuts, computables com de treball efectiu, de què es pot gaudir dins de la jornada de treball, no és possible gaudir-la si prèviament la persona no s’ha incorporat efectivament al seu lloc de treball. Aquesta pausa es pot realitzar sempre que es realitzi una jornada no inferior a 5 hores i 30 minuts diaris.

La part de la jornada no realitzada sense causa justificada donarà lloc a la deducció proporcional dels havers, sens perjudici de les mesures disciplinàries que es puguin adoptar.​

Salutacions,

Edited 11:04h

#somjusticiacat

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]