ACTUALITZAT Drets Laborals Info Departament de Justícia Ministeri de Justícia

SICATP COMUNICA: Presentem Escrit Al Departament i al Ministeri de Justícia per a aplicació de sentència 4950/23 Secc 4ª Sala Contenciosa del TS.

Des de SICATP hem presentat sengles escrits, al departament i al ministeri de justícia, perquè procedeixin a la immediata aplicació de la sentència dictada en data 22 de Novembre, per la secció 4a de la sala del contenciós del Tribunal Suprem.

Aquesta sentència desestima el recurs de cassació interposat per l’administració pública d’Andalusia contra una sentència del TSJA que dictaminava que una vegada adquirida la condició de funcionari de carrera, s’ha de computar l’antiguitat adquirida com a funcionari interí, a l’efecte de concurs de trasllats i/o comissions de servei.

Deixa clar així, que RD 1451/2005 de 7 de Desembre, pel qual s’aprova el reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball i promoció professional del personal al servei de l’administració de justícia és contrari a la directiva CE 1999/70 i per tant discrimina el treballador/a a el qual no se li hagi tingut en compte l’antiguitat adquirida com a funcionari interí, a l’hora de concursar o comissionar a un altre lloc diferent del que ocupa.

Comprovant presentació Ministerio

Comprovant presentació Departament

STS_4950_2023_Censurado

Edited: 13.13h

#Somjusticiacat💪💪

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]