BOE Drets Laborals Reivindicacions

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Escrit presentat al Departament de Justícia_Actualització Nous Permisos

Companys/es,

El passat 29 de juny de 2023 es va publicar el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, amb el qual entren en vigor mesures de conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, en el qual en el seu article 128 estableix la modificació del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en el següent sentit:

Article 128. Modificació del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

1. Es modifiquen la lletra a) i i) de l’article 48 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que queden redactades en els següents termes:

«a) Per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al primer grau per consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors que convisqui amb el funcionari o funcionària en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquella, cinc dies.

Quan es tracti d’accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de quatre dies.

Quan es tracti de defunció del cònjuge, parella de fet o familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i cinc dies hàbils, quan sigui en diferent localitat. En el cas de defunció de familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan es produeixi en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan sigui en diferent localitat.»

«i) Per matrimoni o registre o constitució formalitzada per document públic de parella de fet, quinze dies.»

2. S’afegeix una nova lletra g) a l’article 49, que queda redactada en els següents termes:

«g) Permís parental per a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys: tindrà una durada no superior a vuit setmanes, contínues o discontínues, podrà gaudir-se a temps complet, o en règim de jornada a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin i conforme als termes que reglamentàriament s’estableixin.

Aquest permís, constitueix un dret individual de les persones progenitores, adoptants o acollidores, homes o dones, sense que pugui transferir-se el seu exercici.

Quan les necessitats del servei ho permetin, correspondrà a la persona progenitora, adoptant o acollidora especificar la data d’inici i fi del gaudi o, en el seu cas, dels períodes de gaudi, havent de comunicar-ho a l’Administració amb una antelació de quinze dies i realitzant-se per setmanes completes.

Quan concorrin en totes dues persones progenitores, adoptants, o acollidores, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per a tenir dret a aquest permís en els quals el gaudi del permís parental en el període sol·licitat alteri seriosament el correcte funcionament de la unitat de l’administració en la qual ambdues prestin serveis, aquesta podrà ajornar la concessió del permís per un període raonable, justificant-lo per escrit i després d’haver ofert una alternativa de gaudi més flexible.

A l’efecte del que es disposa en aquest apartat, el terme de mare biològica inclou també a les persones trans gestants.»

D’altra banda, el Govern va aprovar ratificar les mesures de conciliació familiar i laboral vinculades als drets sexuals i reproductius i varen ser acordades el passat 6 d’octubre de 2022 a la Mesa General de Negociació dels empleats i empleades públics de la Generalitat. Es tracta dels permisos:

 

  • per dol gestacional: la Generalitat va acordar afegir un nou supòsit en els permisos retribuïts en el marc dels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral perquè les persones progenitores que hagin patit una pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació tinguin dret a un permís de 3 dies hàbils per contribuir a la recuperació del seu procés de dol.
  • i el règim de flexibilitat horària recuperable en cas de menstruació o climateri que tingui afectació sobre la salut i el benestar de la persona: les persones es podran absentar durant un màxim de vuit hores mensuals, recuperables en el termini dels quatre mesos posteriors en franges de mínim 30 minuts. En el cas específic de les persones amb torns de treball, la flexibilitat horària serà la de la durada del torn de treball. Les absències que es produeixin per aquest motiu s’hauran de justificar únicament mitjançant una declaració responsable, que es tramitarà de manera telemàtica.

Des d’aquesta organització sindical, hem presentat escrit perquè pel Departament de Justícia, Drets i Memòria es dicti instrucció o resolució per a l’aplicació immediata d’aquestes mesures/permisos a tot el personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

 

JUSTIFICANT DE PRESENTACIÓ 👇

LUCHAMOS POR LO QUE ES OBVIO

¡ASIJ CATALUNYA Y SU COLECTIVO, SÍ ESTÁ COMPROMETIDO CON LA LUCHA DEL TRABAJADOR, MAÑANA PUEDES SER TÚ!

Pese a quien le pese y digan lo que digan, este sindicato sigue creciendo, este sindicato sigue haciéndose escuchar y este sindicato seguirá en la brecha hasta que se haga justicia.

PORQUE LA INACCIÓN NO ES UNA OPCIÓN.

PORQUE SI NOSOTROS NO LUCHAMOS POR NUESTROS DERECHOS, ¡NADIE LO HARÁ!

Desde ASIJ CATALUNYA compañeros/as, seguiremos insistiendo, seguiremos luchando 💪 junt@s desde todos los frentes, con firmeza, hasta que nos oigan, por los derechos de tod@s.

¡SEGUIMOS AVANZANDO❗↗

¿A QUÉ ESPERAS PARA UNIRTE A NOSOTROS/AS?

CONTÁCTANOS EN 

📧  catalunya.asij.adm.justicia@gencat.cat

Veure entrada relacionada

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: PRIMERAS IMPRESIONES DEL Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio

 

Edited: 11.03h

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

 

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]