BOE Ministeri de Justícia Processos d'estabilització llei 20/21

ASIJ-CATALUNYA INFORMA.- Processos d’estabilització llei 20/21.- Publicades les llistes d’admesos i exclosos del procés d’estabilització per concurs de mèrits

Publicades avui en el BOE, en relació al procés selectiu per concurs de mèrits dels cossos de GESTIÓ P.A., TRAMITACIÓ P.A. I AUXILI JUDICIAL, la relació de persones admeses i excloses en aquests processos selectius.

Edited 8:50h

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
  • Orden JUS/611/2023, de 7 de junio, por la que se aprueba la relación provisional, de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, por concurso, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre.
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
  • Orden JUS/613/2023, de 7 de junio, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, por concurso, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre.
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
  • Orden JUS/610/2023, de 7 de junio, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, por concurso, al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre.

❗❗❗IMPORTANT❗❗❗

Les llistes certificades completes quedaran exposades al públic en la pàgina web del Ministeri de Justícia (www.mjusticia.gob.es), en les pàgines web de les Comunitats Autònomes que convoquin places, i en el punt d’accés general (www.administracion.gob.es).

En tot cas, els/les aspirants hauran de comprovar que no figuren en la relació d’exclosos/as i, a més, que els seus noms i altres dades consten correctament en la relació d’admesos/as.

Tant els/les aspirants exclosos/as com els omesos/as per no figurar en les llistes d’admesos/as ni en la d’exclosos/as, podran esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o la seva omissió en aquestes llistes en un termini de deu dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest orde en el «Butlletí Oficial de l’Estat». Els/les aspirants que, dins del termini assenyalat, no esmenin l’exclusió o no al·leguin l’omissió, en termini, justificant el seu dret a ser admesos, seran definitivament exclosos.

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]