departament de justícia
Comissions de Serveis Info Departament de Justícia Intranet Oferta llocs de treball

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta de​​ responsable del SCPG de l’Oficina Judicial de Vilafranca del Penedès mitjançant comissió de serveis o, subsidiàriament, amb personal interí

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta de​​ responsable del SCPG de l’Oficina Judicial de Vilafranca del Penedès:

Oferta de​​ responsable del SCPG de l’Oficina Judicial de Vilafranca del Penedès

 • FES CLIC PER VEURE👉Of​​e​r​ta​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (11.4.23)
  Presa de possessió: 1 de maig
 • FES CLIC PER VEURE👉Sol·licitud
  Termini de presentació: fins al 17 d’abril​

Requisits de participació

 • Ser personal funcionari titular del cos de gestió processal i administrativa en servei actiu.
 • Subsidiàriament, pel cas que no es presenti cap persona funcionària titular que compleixi amb els requisits de participació, també es tindran en compte les sol·licituds de participació del personal funcionari interí del cos de gestió processal i administrativa en servei actiu.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent (fins al gener de 2014, nivell C).

Valoració de les candidatures

 • Es valoraran els currículums i les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal i/o a la realització d’una prova per determinar la idoneïtat.
 • Es valora el treball desenvolupat en l’exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc convocat.
 • És necessari adjuntar una còpia d’aquells certificats que acreditin la formació i l’experiència laboral referenciades al currículum que no constin a l’expedient personal d’ATRI. Si ja consten, no cal aportar-los.
 • Les sol·licituds que no compleixin els requisits de participació no seran tingudes en compte.

Forma d’ocupació del lloc

A) Personal titular

 • El lloc objecte de convocatòria es cobrirà mitjançant comissió de serveis per un període de sis mesos. Si, un cop finalitzat aquest període, es manté la necessitat, es podrà prorrogar el termini.
 • El lloc de treball adjudicat en comissió de serveis és irrenunciable per un període de sis mesos. Transcorregut aquest termini, es podrà renunciar a la comissió i tornar a la destinació d’origen.

B) Personal interí

 • Nomenament com a personal interí per un període de sis mesos prorrogables.
 • En ser nomenat com a personal interí, s’haurà de cessar de la destinació de procedència.
 • No es podrà sol·licitar una plaça diferent a la del cos per la qual s’està nomenat.

En qualsevol cas, la persona funcionària titular o interina que obtingui el lloc no podrà gaudir de vacances ni de permisos durant les dates previstes d’incorporació. En cas que les tingui ja sol·licitades i concedides, haurà de renunciar-hi i sol·licitar-les novament en el nou òrgan.

Salutacions,

 

 

Entrada relacionada

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta de dues places en comissió de serveis o nomenament de personal interí: responsables dels registres civils de Mollet del Vallès i Tortosa

 

Edited: 13.08h

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

 

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]