departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Canvis en l’ús de la mascareta als centres de treball

D’acord amb les darreres indicacions de les autoritats sanitàries (Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19), el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament informa sobre els canvis en l’ús de la mascareta (FFP2, o quirúrgica en el seu defecte) en els centres de treball. (RECOMANACIONS DE LA UNITAT DE COORDINACIÓ DE RISCOS LABORALS SOBRE EL MANTENIMENT DE LES MASCARETES ALS LLOCS I CENTRES DE TREBALL)

La mascareta és obligatòria en els casos següents:

  • Per als treballadors positius de covid, a qui el personal sanitari no hagi determinat, amb criteris clínics, que sigui necessària la incapacitat temporal (IT) i, per tant, hagin de continuar treballant.
  • Per als treballadors considerats contacte estret d’un cas positiu de covid, durant els 10 dies posteriors a l’últim contacte.
  • Per als treballadors que hagin de treballar en contacte amb persones positives de covid, com pot ser el cas de les infermeries o unitats COVID dels centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil.

D’altra banda, es recomana fer ús de la mascareta en els casos següents:

  • Als treballadors considerats vulnerables* que fan atenció directa al públic que no puguin mantenir la distància mínima de seguretat o que no disposin de mesures de protecció (mampares protectores o similars).
  • A les persones treballadores que no puguin mantenir la distància mínima de seguretat, en llocs on es produeixen aglomeracions de persones o amb ventilació insuficient.
  • Als treballadors que presentin simptomatologia compatible amb la covid.

Aquestes indicacions s’aniran actualitzant d’acord amb les noves normatives o instruccions de les autoritats sanitàries o de la Direcció General de la Funció Publica.

*El Ministeri de Sanitat, d’acord amb l’evidència científica i el principi de precaució, ha definit com a grups vulnerables per a la covid les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular (inclosa la hipertensió), malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, insuficiència renal crònica, malaltia hepàtica crònica severa, càncer en fase de tractament actiu, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys. ​
No hi ha una normativa específica sobre l’ús de mascaretes en l’àmbit d’Administració de Justícia.

Salutacions,

Edited: 11.25h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]