departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Malalties

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Comunicats d’alta i baixa mèdica per incapacitat temporal i justificants d’indisposició 🤒

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació Comunicats d’alta i baixa mèdica per incapacitat temporal i justificants d’indisposició:

El personal de l’àmbit d’Administració de justícia té l’obligació de presentar els comunicats d’alta i baixa mèdica per incapacitat temporal i els justificants d’indisposició.

Podem consultar els terminis corresponents i com fer-ho a: 

– Inici > Administració de justícia > Persones > Gestió del temps > Incapacitats temporals (IT)​

El personal de l’àmbit d’Administració de justícia té l’obligació de presentar els comunicats d’alta i baixa mèdica per incapacitat temporal i els justificants d’indisposició en els terminis  següents:

Incapacitats temporals

Seguretat Social
– Baixa mèdica: S’ha de presentar en el termini màxim de 3 dies hàbils des de l’expedició del document d’incapacitat temporal.
Alta mèdica: Màxim 24 hores després de ser emès el comunicat (en el cas que sigui cap de setmana s’ha de presentar el primer dia hàbil següent a la data d’emissió).

MUGEJU
Baixa mèdica: No més tard del 4t dia hàbil des de la data d’inici de la situació.
Alta mèdica: Màxim 24 hores després de ser emès el comunicat (en el cas que sigui cap de setmana s’ha de presentar el primer dia hàbil següent a la data d’emissió).

Tramitació i presentació de la documentació
Els comunicats de baixa per incapacitat laboral, confirmació de la situació i d’alta mèdica s’han de presentar a la gerència o servei territorial corresponent del Departament de Justícia, trametent la documentació a la bústia de correu electrònic corresponent de la gerència o servei territorial corresponent.

​Respecte al personal funcionari que pertany al règim especial de la Seguretat Social (MUGEJU), una vegada presentada la documentació justificativa de la incapacitat, la gerència o servei t​erritorial formalitzarà la corresponent llicència per malaltia.

Indisposicions que no generen document d’incapacitat temporal

Pel que fa a les absències per raó de malaltia o accident que no donin lloc a una situació d’incapacitat temporal, s’han de justificar de la següent manera:
– El primer dia: mitjançant un justificant de presència o document acreditatiu d’atenció mèdica en un centre mèdic o assistencial, o bé mitjançant una declaració responsable de la persona interessada.
– A partir del segon dia: mitjançant un justificant de presència o document acreditatiu d’atenció mèdica en un centre mèdic o assistencial.

Les absències per raó de malaltia o accident s’han de sol·licitar a través de Control horari > Absències i justificacions > Motius de salut, adjuntant els documents acreditatius d’atenció mèdica o les declaracions responsables.

El treballador té l’obligació de comunicar al lletrat de l’AJ o cap de la unitat orgànica on presta serveis, durant la jornada laboral del dia en què es produeixi l’absència, la impossibilitat d’assistència a la feina per raó de la malaltia o accident. Aquesta obligació d’informació al lletrat de l’AJ o cap de la unitat orgànica s’estén a les successives comunicacions de confirmació d’incapacitat que es produeixin durant la malaltia, així com a qualsevol absència per indisposició inferior a tres dies i que no generi document d’incapacitat temporal.

Gerències i serveis territorials

Normativa

Salutacions,

Edited: 19.00h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]