departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: INSTRUCCIÓ SRAJ 7/2020, de 18 de novembre-IMPLEMENTACIÓ Teletreball

Companys/es,

Us trametem els següents documents que ens ha fet arribar el Departament i que es publicaran en breu a la Intranet, per a la implementació del teletreball en l’actual context de crisi sanitària (regulació provisional):

Aspectes a destacar:

FLECHAS 3 ˇ DIBUJOS ANIMACIONES IMAGENES FOTOS PREVENCION

1. Personal que pot teletreballar
Podran teletreballar els GPA i TPA dels jutjats mercantils, socials (declaratius), contenciosos administratius i de família que voluntàriament hi optin, sempre que disposin dels mitjans tècnics per teletreballar, amb subjecció als criteris organitzatius del responsable funcional (singularment, el/la LAJ). El responsable funcional ha de determinar el nombre de funcionaris que faran teletreball simultàniament d’entre aquells que voluntàriament vulguin acollir-s’hi.

2. Organització de grups-reserva durant el període d’excepcionalitat
Si es disposa de personal voluntari per fer teletreball, s’haurà de garantir l’establiment de grups-reserva que prestin el servei en la modalitat de teletreball amb un durada mínima d’una setmana coincident amb la setmana natural (de dll a dv), per tal de poder disposar de personal de reserva per al cas que el personal del jutjat que presta serveis presencialment es vegi afectat per la COVID-19.
L’organització dels torns i distribució del teletreball correspondrà als LAJS, com a responsables funcionals del personal.

3. Règim prioritari d’accés al teletreball
S’ha de prioritzar en primer lloc l’accés al teletreball de les persones amb especial vulnerabilitat davant la COVID-19 respecte les quals, d’acord amb l’informe emès pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament de Justícia, no es pugui fer una adaptació del lloc de treball per prestar serveis presencialment.
També tindrà preferència per accedir al teletreball el personal amb menors de 12 anys o persones en situació de dependència a càrrec durant el temps que transcorri des del tancament del centre educatiu o llar d’infants, inclòs el tancament de grups-classe, o del centre de gent gran i discapacitats, respectivament, fins que es completa el període de quarantena.

4. Sol·licitud de teletreball
El responsable funcional ha d’adreçar la sol·licitud de teletreball del personal que en depèn a la Secretaria de Coordinació Provincial respectiva indicant el Nom i cognoms i el Cos de les persones per les quals es fa la petició, agrupats en els grups-reserva en què teletreballaran setmanalment. No cal identificar la setmana concreta en què treballarà cada grup sinó únicament els grups de persones que teletreballaran al mateix temps.
Un cop comprovat el compliment dels requisits, la Secretaria de Coordinació Provincial corresponent donarà trasllat de la sol·licitud a la Sub-direcció General de Recursos Humans a través de la Bústia corporativa específica srajteletreball.justicia@gencat.cat
La Sub-direcció General de Recursos Humans emetrà una comunicació adreçada al responsable funcional i a la Secretaria de Coordinació Provincial amb l’autorització per a teletreballar. En cas que es necessiti alguna informació addicional s’efectuarà el corresponent requeriment.

5. Justificació del control horari
El Departament de Justícia incorporarà un sistema de justificació horària adequat i adaptat a la modalitat de teletreball. Tanmateix, mentre aquest sistema no estigui disponible, serà suficient la certificació del director d’oficina informant sobre el personal que ha prestat el servei en modalitat de teletreball per la totalitat de la jornada ordinària (part fixa i flexible). La certificació es trametrà mensualment a la corresponent gerència o servei territorial.
La jornada del teletreball serà la mateixa que la jornada ordinària en règim presencial, que es prestarà en les franges horàries (part fixa i part flexible) aprovades per la normativa vigent en matèria de jornada i horaris. A aquests efectes, s’ha de garantir el dret a la desconnexió digital del personal que presti el servei en règim de teletreball.

Per a obtenir més informació, fer clic al nom dels documents:

INSTRUCCIO SRAJ 7/2020, de 18 de novembre, sobre pautes d’organització i sol·licitud de realització de funcions mitjançant teletreball del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. L’entrada en vigor de la Instrucció és immediata.

Document explicatiu sobre l’Organització i sol·licituds teletreball.

Manual d’ús per a funcionaris AJ d’accés remot a ejCat virtual des d’aparells domèstics.

Manual d’usuari_bones pràctiques d’accés remot a ejCat virtual des d’aparells domèstics.

Salutacions,

Edited: 18.06h

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]