departament de justícia
Concurs de trasllats Info Departament de Justícia Ministeri de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Places definitives concurs de trasllats 2020

Companys/es,

Adjunt us trametem fitxer amb l’oferta definitiva de les places del concurs de trasllats 2020 dels cossos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial.

👉 places definitives concurs trasllats 2020

En color verd podeu veure les modificacions incorporades arran de les al·legacions realitzades per tots els interlocutors a l’esborrany de places enviat el dia 15/06/2020.

També us deixem la resposta a les nostres al·legacions 👇

Benvolguda Laura,

En relació a les vostres al·legacions , us faig avinent el següent:

Com bé sabeu, les convocatòries del concurs de trasllats del personal al servei de l’Administració de Justícia i de les ofertes d’ocupació pública les efectua el Ministeri de Justícia que, al seu temps, també estableix els criteris generals a seguir per part de les diferents Administracions amb competències transferides per a la determinació de les places que s’han d’oferir tant al concurs com a l’oferta d’ocupació pública. En aquest sentit, el Ministeri de Justícia va informar en comunicació de data 17 de juny de 2019 la necessitat d’oferir al concurs de trasllats de l’any 2019 la totalitat de places desertes i les vacants produïdes en el concurs anterior sense efectuar reserva per al procés selectiu derivat de l’OEP 2017-2018 per quant s’havien endarrerit els treballs preparatoris per a l’inici de les convocatòries de la referida OEP. Les instruccions posteriors del Ministeri foren que les places que quedessin desertes i les resultes generades del concurs de 2019 s’havien d’integrar en l’OEP 2017-2018. Així doncs, per a l’elaboració de l’oferta de places a incorporar en l’OEP 2017-2018, el Departament de Justícia ha seguit les instruccions facilitades pel Ministeri de Justícia per a la seva confecció.

Abans de preparar la relació de places a ofertar en el concurs de trasllats de 2020, des de la Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics es van sol·licitar novament instruccions al Ministeri  sobre els criteri a seguir per a la determinació de les places que s’havien d’incorporar al concurs i a l’OEP 2017-2018, essent la resposta que es mantenia el criteri d’incorporar a la referida OEP la totalitat de les places desertes i les resultes generades en el concurs de trasllats de l’any 2019.

Tanmateix, un cop efectuat el tràmit de consulta amb les organitzacions sindicals i les institucions interessades en el concurs de trasllats d’enguany i analitzades totes les al·legacions formulades per part dels diferents interlocutors, el Departament ha aplicat i justificat davant del Ministeri un decrement de places de l’OEP 2017-2018 que s’han incorporat a l’oferta de places del concurs de trasllats 2020 i especialment als jutjats on més places sortien, per tal de garantir l’estabilitat de les plantilles dels jutjats i fiscalies i garantir l’adequada prestació del servei públic.

Properament, un cop s’hagin resolt totes les al·legacions formulades, us farem arribar a tots els sindicats i institucions interessades els llistats definitius de les places del concurs de trasllats 2020 i  de les places dels opositors de la OPE 2017-2018.

Rebeu una cordial salutació,

cid:image003.jpg@01D504B3.FDE46B00


Servei de Planificació i ProvisióSubdirecció General de Recursos Humans i EconòmicsSecretaria de Relacions amb l’Administració de JustíciCarrer del Foc, 57 | 08038 Barcelona |  938872816

Veure l’edició anterior d’ ASIJ CATALUNYA COMUNICA: ALEGACIONES PLAZAS PROVISIONALES CONCURSO Y PARA LA OPE 2017-2018  ASIJ CATALUNYA COMUNICA: CONCURSO DE TRASLADOS 2020 -Listados Definitivos 🤔

Edited: 12.30h

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]

One thought on “ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Places definitives concurs de trasllats 2020

Comments are closed.