departament de justícia
Info Departament de Justícia Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Permís per deure inexcusable i avaluació persones sensibles + Jutjats de Pau + justificació horari matí i tarda

Companys/es

Us adjuntem nova nota del Departament de Justícia en relació amb la Fase 2 del Pla de desescalada del Ministeri de Justícia:

Benvolguts/des,

Adjunts us trameto els següents documents amb la informació que publicarem a la Intranet en relació amb la Fase 2 del Pla de desescalada del Ministeri de Justícia:

1.- Informació sobre la  gestió del permís per deure inexcusable i l’avaluació de persones especialment sensibles.

2.- Dotacions de Jutjats de Pau i Agrupacions de Secretaries de Pau.

3.- Informació sobre justificació de l’horari de matí i tarda (aquest es va penjar ahir a la nostra web i  ja està publicat a la Intranet).

Salutacions,

Permís per deure inexcusable per fills menors de 14 anys: El permís per deure inexcusable per tenir fills de 14 anys o 15 anys quedarà automàticament revocat el dia en què s’activa la Fase 2 del Pla de Desescalada (26 de maig de 2020), havent-se de reincorporar els treballadors que el gaudien fins aquest moment als torns presencials de prestació del servei. Els treballadors amb fills menors de 14 anys podran continuar disposant del permís per deure inexcusable, sens perjudici de la seva preferència per formar part dels torns de tarda si l’horari s’ajusta a les seves necessitats.

Permís per deure inexcusable per persones dependents a càrrec: El podran sol·licitar els treballadors que tinguin persones dependents a càrrec fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. La justificació per tal d’acreditar la concurrència de les circumstàncies que donen dret a la sol·licitud del permís serà la següent: empadronament que acrediti identitat de domicili de la persona sol·licitant i la persona dependent al seu càrrec i informe mèdic o document justificatiu de la dependència física, psíquica o sensorial de la persona a càrrec que l’impedeix autonomia i requereix d’assistència de la persona que demana el permís per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. En cas d’establir excepcionalment un torn de tarda per motius sanitaris, el Departament podrà comprovar si aquest horari s’ajusta a les necessitats del funcionari per poder-se incorporar al lloc de treball.

Avaluació de persones especialment sensibles front la COVID-19: Les persones que durant la vigència de l’estat d’alarma hagin sol·licitat el permís per deure inexcusable per trobar-se en un dels supòsits previstos en el punt 6 de la Instrucció SRAJ 1/2020, de 15 de març, per patir patologies susceptibles d’agreujar-se per efecte de la COVID-19, i hagin presentat la corresponent documentació acreditativa, seran avaluades per la Unitat Bàsica de Salut del Servei de Prevenció de Riscos Laborals a fi i efecte de determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que puguin adoptar-se, d’acord amb l’establert en el punt 10 de l’Annex I de l’Ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, que aprova l’Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de desescalada per a l’Administració de justícia davant la COVID-19.
Aquesta avaluació dels treballadors que ja van sol·licitar el permís durant la vigència de l’estat d’alarma s’efectuarà d’ofici per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, sense que sigui necessària una sol·licitud específica.
Mentre no s’hagi efectuat l’avaluació per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, les persones que disposen del permís no seran cridades a formar part dels torns presencials de prestació del servei.
Finalment, per a aquells treballadors que poguessin ser considerats com especialment sensibles i que, vulguin sol·licitar per primera vegada el permís durant la fase 2 o les subsegüents fases la qualificació de l’activitat ordinària del seu lloc en relació amb la seva exposició a la COVID-19, ho hauran de comunicar personalment a la Bústia corporativa ubsciutatjusticia.dj@gencat.cat per tal que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals pugui realitzar l’informe que correspongui a.

Veure arxiu pdf  per ampliar informació 👇

24.5.20-Fase-2-del-Pla-de-Desescalada-Permís-per-deure-inexcusable-DEF

Jutjats de Pau
L’Ordre Ministerial no estableix la dotació d’efectius que s’han d’incorporar als jutjats de pau. Les dotacions d’efectius seran les que es preveuen en l’Annex de la Resolució del Ministre de Justícia, de 13 d’abril, per la qual s’adapta la prestació del servei públic de Justícia al Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril.

Agrupacions de Secretaries de Pau
En les agrupacions de secretaries de jutjats de pau, el servei es prestarà mitjançant el règim general de disponibilitat i la presencialitat del personal assignat només es podrà exigir en cas que hi hagués alguna actuació declarada essencial en l’apartat 6 de la Instrucció 1/2020 i sempre que estigui justificada per part de l’òrgan que exhorta.

Veure arxiu pdf  per ampliar informació 👇

24.5.20-Fase-2-del-Pla-de-desescalada-Dotacions-jutjats-de-pau

Informació sobre la justificació horari de matí i tarda

Establiment dels torns de tarda quan sigui necessari per atendre els criteris de les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19.
La referida Ordre determina que quan s’estableixin aquests torns de matí i tarda, l’horari del torn de mati serà de sis hores entre les 7:30 i les 14:00 hores, i el de tarda de quatre hores i trenta minuts entre les 15:00 i les 20 hores.

Les persones que hagin de fer els torns de matí i tarda en els òrgans judicials i fiscalies establerts en la Instrucció SRAJ 2/2020, hauran de fitxar de forma ordinària a l’entrada i a la sortida del centre de treball en els sistemes de control horari, sense necessitat de tramitar cap altra justificació de compliment de la jornada.

Veure arxiu pdf  per ampliar informació 👇

23.5.20-Informació-Justificació-horari-matí-i-tarda

Edited: 22.59h

#EnsEnSortirem💪

Visits: 940