departament de justícia
Borsa d'interins Justícia Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: PUBLICADA RESOLUCIÓ AIXECAMENT SUSPENSIÓ DE TERMINIS ALS PROCEDIMENTS DE LA BORSA DEL PERSONAL INTERÍ

En el DOGC d’avui s’ha publicat resolució JUS 1035/2020 del Departament de Justícia pel qual s’anuncia l’aixecament de la suspensió dels nomenaments de personal interí per a cobrir les vacants que es produeixin.

20200519-DJ-Resolució-alçament-suspensió-borsa-1

Informació relativa a l’aixecament del termini de presentació de sol·licituds corresponents als opositors del cos de tramitació processal i administrativa:

La disposició transitòria tercera de ORDRE JUS/141/2017, de 5 de juliol, per la qual es regula la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia a Catalunya estableix que “Les persones que durant la vigència d’aquesta Ordre superin les proves selectives d’ingrés en el cos respectiu, o aprovin un o més exercicis de les esmentades proves dels processos selectius conclosos amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, poden sol·licitar la integració a la llista de funcionament de persones opositores, en el termini màxim d’un mes, des que es faci pública la llista definitiva d’aprovats del procés selectiu o la llista d’aprovats de cada exercici.”.

En el moment en què va entrar en vigor la suspensió de terminis establerta per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, quedaven 8 dies naturals per finalitzar el termini del mes per presentar sol·licitud d’integració a la llista de funcionament de persones opositores del cos de tramitació processal i administrativa.

Atès que la Resolució JUS/1035/2020, de 14 de maig, ha acordat l’aixecament de la suspensió del procediment de selecció, nomenament i cessament del personal interí dels cossos al servei de l’Administració de justícia establerta per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, cal reprendre el seu còmput pel termini que quedava pendent, és a dir 8 dies naturals, de manera que el termini per presentar sol·licitud per a la integració a la llista de funcionament de persones opositores (llista B) del cos de TPA finalitzarà el proper dia 27 de maig.

Edited: 11.45h

#EnsEnSortirem💪

Visits: 409