departament de justícia
Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Justificació absències estat d’alarma

Adjuntem nova nota del Departament de Justícia:

Benvolguts/des,

A fi i efecte d’aclarir la forma de justificar les absències pels diferents motius, us informo del següent:

El sistema de justificació de les persones que entren en els torns rotatoris de prestació dels serveis essencials serà el que ja es preveia en la Nota d’aclariment de 18 de març (posteriorment suspesa pel Ministeri) en relació amb la Instrucció SRAJ 1/2020:

Les persones que, d’acord amb la programació de torns rotatoris establerta pel director/a de l’Oficina per la prestació de serveis essencials no estiguin designades per al torn de la jornada, no hauran de fer justificació de control horari. El personal que pugui estar en situació de disponibilitat només haurà de fer la justificació de control horari en el lloc de treball quan s’hi hagi de desplaçar pel requeriment de prestació efectiva dels serveis essencials. En cas que un funcionari designat o requerit per acudir presencialment al jutjat per la prestació de serveis essencials no hi acudeixi, el directors/es de l’Oficina comunicaran aquesta circumstància als Secretaris Coordinadors Provincials, per al cas dels òrgans judicials, i al Departament de Justícia.

D’acord amb l’establert en el punt 6 de la Instrucció SRAJ 1/2020, les absències derivades de l’aplicació d’algun dels supòsits específics d’exempció (malalties cròniques, fills menors de 16 anys o persones dependents a càrrec) tindran la consideració de compliment d’un deure inexcusable i el personal afectat pels mateixos ho haurà de comunicar al superior jeràrquic.

Així mateix, caldrà tramitar la sol·licitud de permís per deure inexcusable per: ATRI>Gestió del temps>Permisos i llicències>Sol·licituds>Permís per deures inexcusables, tot especificant la circumstància que l’ha motivat. Aquest tràmit tindrà la consideració de presentació de declaració responsable a tots els efectes i podrà ésser objecte de verificació pels òrgans i serveis responsables. La tramitació per ATRI s’haurà de fer justificant cadascun dels dies d’absència, sens perjudici que, a efectes pràctics, es pugui fer el tràmit a ATRI en un sol dia per justificar individualment el permís de tots els dies de la setmana. El validador al qual s’ha de trametre la sol·licitud del permís és la Gerència o Servei Territorial que correspongui.

Moltes gràcies!!!

Salutacions,

Edited: 19.43h

Visits: 402