Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Comunicació serveis mínims Jutjats de Pau

Benvolguts/des,

En relació amb les consultes que hem rebut de com articular la decisió sobre la prestació dels serveis essencials (règim de “presencialitat” o “disponibilitat”) en els Jutjats de Pau i Agrupacions de Secretaries de Jutjats de Pau, després de la suspensió de la Nota d’aclariment de la Instrucció SRAJ 1/2020, us faig avinent el següent:

La prestació dels serveis essencials per part del personal dels Jutjats de Pau mitjançant el règim de disponibilitat, requerirà la conformitat prèvia del Deganat i, en el seu cas, de l’encarregat del Registre Civil. En cas que s’obtingui la conformitat per realitzar la prestació del servei mitjançant disponibilitat, caldrà que s’habiliti el sistema de comunicació adequat que permeti atendre qualsevol urgència justificada en què s’hi puguin trobar. Aquesta comunicació també s’ha de realitzar quan hi hagi impossibilitat física d’accés a les dependències del jutjat de pau, com ara tancament de les oficines municipals, manca de transport públic o situació personal de risc, entre d’altres.

En relació amb les agrupacions de secretaries de jutjats de pau, la presencialitat del personal assignat només es podrà exigir en cas que hi hagués alguna actuació declarada essencial en l’apartat 6 de la Instrucció 1/2020 i sempre que estigui justificada per part de l’òrgan que exhorta.

En qualsevol cas, es demana que un cop autoritzat des del Deganat, es notifiqui urgentment al Departament de Justícia, a través de correu electrònic. Posem a la vostra disposició la bústia de jutjats de pau: jpau.dj@gencat.cat i les bústies habituals que feu servir amb els respectius Serveis territorials i Gerències.

Salutacions,

Edited: 14.03h

Visits: 239