Malalties

ASIJ INFORMA: ACLARIMENT INSTRUCCIÓ SRAJ 1/2020

Nota d’aclariment sobre el punt 6 de la Instrucció SRAJ 1/2020 en relació amb els jutjats de pau i les agrupacions de secretaries de jutjats de pau:

Aclariment serveis essencials jutjats de pau/ agrupacions de secretaries de jutjats de pau

La Instrucció 1/2020, de 15 de març, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, i de la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre mesures preventives i organitzatives adreçades al personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya davant l’impacte del SARS-CoV-2 i de mesures específiques a l’àmbit de les conciliacions administratives laborals, estableix en el seu punt 6 els serveis essencials relatius a la prestació del servei públic d’Administració de Justícia i determina les dotacions de personal que els hauran de prestar. En concret, s’estableix una dotació d’1 funcionari/ària de qualsevol cos per als Jutjats de Pau (inclusiu per actuacions de registre civil establertes a la Instrucció 1/2020:

  • Expedició de llicències d’enterrament
  • Matrimonis en risc de mort (article 52 del codi civil)
  • Inscripcions de naixement en termini peremptori

Tanmateix, aquesta dotació està vinculada a la realització de les actuacions establertes com a essencials a la Resolución del Secretario de Estado de Justicia, sobre servicios esenciales en la administración de justicia de data 14 de març de 2020 (incorporades en la referida Instrucció).

Atès l’exposat i en relació les agrupacions de secretaries de jutjats de pau, la presencialitat del personal assignat només es podrà exigir en cas que hi hagués alguna actuació declarada essencial en l’apartat 6 de la Instrucció 1/2020 i sempre que estigui justificada per part de l’òrgan que exhorta.

Pel que fa a les comunicacions que calgui fer, en el cas de jutjats de pau que atenen centres penitenciaris, s’ha d’estar a les actuacions que es declarin essencials i que es justifiqui per part de l’òrgan exhortant.

L’aplicació dels criteris s’ha de fer amb la màxima flexibilitat envers el personal que ha de prestar els serveis a cada òrgan judicial afectat.

Qualsevol novetat o modificació en aquesta aplicació es comunicarà oportunament.

Atentament,

Edited: 11.02h

Visits: 214