Malalties

ASIJ COMUNICA: El Departament de Justícia informa per al dia 13 de març s’aplicarà la següent mesura:

Benvolguts/des,
Davant la contingència sobrevinguda prevista en la mesura adoptada pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc del pla d’actuació del PROCICAT per malalties emergents, que preveu el tancament a partir del divendres dia 13 de març de 2020 de tots els centre educatius de Catalunya, i a l’espera de la publicació de la Instrucció de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia sobre mesures organitzatives adreçades al personal funcionari al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya davant l’impacte del SARS-CoV-2, us informem que, de manera provisional i per al dia 13 de març s’aplicarà la següent mesura:

Els/les funcionaris/àries que tinguin fills menors o cura de familiars dependents a càrrec se’ls permetrà la permanència del funcionària/funcionària en el seu domicili i la prestació del servei per mitjans telemàtics o a distància, com ara el despatx ordinari d’assumptes des del domicili particular. Aquesta absència del lloc de treball tindrà la consideració de compliment d’un deure inexcusable.

Sens perjudici de l’anterior, caldrà tramitar la sol·licitud de permís per deure inexcusable per ATRI, tot assenyalant la circumstància que l’ha motivat. Aquest tràmit tindrà la consideració de presentació de declaració responsable a tots els efectes.

En cas que ambdós progenitors o responsables del familiar dependents a càrrec tinguin la condició de funcionaris en servei actiu o personal laboral al servei de les administracions públiques, no podran gaudir d’aquestes mesures simultàniament, havent d’optar preferentment pel seu exercici qui resideixi en el mateix municipi.

Volíem informar-vos de la Instrucció de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia en la reunió de demà, però la precipitació de les mesures adoptades en les últimes hores fa que haguem d’avançar les indicacions provisionals sobre aquesta qüestió concreta.

Atentament,

Edited: 22.04h

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]